Kaks aastat sisulist noorsootööd

Posted by admin on 21. Feb 2017 in Artiklid with Comments closed |

Kui 2014. aasta sügisest noorsootööga Torma vallas taasalustati puhtalt lehelt ja puudusid noorsootöö mõistes dokumendid ja allasutus, siis kahe aastaga on saavutatud olukord, kus ühest noorsootöötajast igale poole enam ei jätku.

Vastavalt noorsootöö arengule Torma vallas oli suureks edasiviivaks sammuks liitumine Eesti Avatud Noortekeskuste ühendusega, mis tänasel päeval loob rohkem väärtuseid, kui valla poolse toetava eelarvega üldse võimalik oleks. Näiteks on hetkel kestmas Noorte Tugila programm, mille raames tegeleme noortega vanuses 15-26 eluaastat, kes ei õpi ega ei tööta. Lisaks veel noorsootöötajate arenguprogramm, et igapäevaselt kursis olla noorsootöö valdkonna arengutega ja olla toetavaks meeskonnaks noorsootöötajatele, kes selles valdkonnas omavalitsuse piires üksi toimetavad. Neid koolitusprogramme, õpilasvahetusi, Euroopa Vabatahtlik Teenistuse võimalusi, projekte ja veelgi palju teisi lisavõimalusi saab pakkuda Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus. See, kuidas omavalitsuste noorsootöötajad neist kinni suudavad hakata ja lisaväärtusi oma piirkonnas pakkuda sõltub suuresti töötajate arvust, võimekusest ja huvist.

Avatud Noortekeskuste (ANK) projektid on igal aastal Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt välja kuulutatavad programmid, kust enamasti on võimalik noortekeskustele lisaväärtuseks saada väljasõit, töötuba või kui üldse ikka midagi noortekeskusel noortele pakkuda pole siis ka mängulaudasid ja lauamänge. Nii sai ka sellel aastal projekti kirja pandud seikluspargi tegevuste päev ja uue mängulauana Sadalasse lauajalgpall, et siis juba Sadalas olemasolev õhuhoki rändaks edasi Torma noortetuppa.

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi poolt kahel aastal toetatud projektidest on Torma valla noortetoa noored saanud osaleda töötubade tegevustes: halloweeni kõrvitsad, geelküünalde ja kipskäte tegemine ja peagi ka tassidele joonistamine. Mõnikord jätkub alles jäänud vahenditest ka veidi kauemaks, kuid tihti on huvi üle projekti ootuste suur ja mõni hilisem töötoa avastaja peab leppima, et vahendeid ega juhendajat ei jätku kõikjale.

Kuna Torma valla noorsootöö on üles ehitatud allasutuse põhimõttel ja on veel ka noorsootööks üksikuid projekte, kus on tarvis idee esitamiseks mittetulundusühingut, siis kaasame selleks partnereid ja nende erialast võimekust, et Torma valla noortele pakkuda eluks vajalikke oskusi ka ebaturvalises keskkonnas toime tulema. Nii on peagi lõppemas 2015. aastal Päästeameti projektikonkursilt saadud projekti rahastus Torma valla (Sadala ja Torma) koolilaste ujumisoskuse ja veeohutuse täiendavaks parandamiseks. Hetkel saab vahekokkuvõttena hinnata, et projekt on osutunud äärmiselt vajalikuks, kuna praktiliselt igas klassis leidub õpilasi, kes on kartnud vett või pole varasemalt omandanud ujumiseks ka minimaalseid oskuseid. Kõige kurvemaks teeb olukorra see, et just need noored on ka varasemast võimalusest basseinitundidega kokkupuuteks neist eemale hoidnud. Kuid nüüd ei ole olnud enamasti võimalust kõrvale hiilimiseks ja igaühe oskused ning võimekus on individuaalselt üle vaadatud ja jagatud soovitusi edaspidiseks.

Noorteühing Eesti 4H on Torma valla 4H klubi noortele andnud võimaluse osaleda Jõgevamaa piirkonna laagrites, kus iga klubi kodukoolis või kodukohas toimub aastas üks laager. Esimest korda oli eelmise aasta lõpus külaliste võõrustamine jõudnud Tormani. Nii toimus meie laager C. R. Jakobsoni nimelises Torma Põhikoolis, kus oli osalejaid kokku 65. Keskmiselt toimub 4H piirkonna laagreid 7 korral aastas ja üle aasta ka kogu Eesti ühine laager. Vastavalt rahastuse mitmekesisusele korraldatakse ka väljasõite.

Koostöös lätlastega ja alustades eelkõige omavaheliste kontaktide vahetamisega sai 2016. aasta kevadel rahastust projekt, kus osaleme partnerina. Tegemist on küll ehk meie jaoks mitte niiväga olulise immigratsiooniteemalise projekti teemaga, aga projekti käigus toimuvad kohtumised Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal ja Horvaatias on andnud võimalusi otse kontaktide looomiseks kogukondades tegutsevate noorteühingute ja –keskustega. Lisana projekti käigus toimuvad koolitused ja seminarid on kaasa aidanud võimalike koolitustehnikate kasutamiseks ka meil. Eestlaste eestvedamisel sai projektile lisaväärtusena loodud ka täiesti uudne lauamäng PassworLd.

Lisaks eelpool nimetatud 5 riigi projektile on suudetud koostööd arendada ka Soome, Taani ja Hispaaniaga. Kus viimastega on kontakt saavutatud ka 16-18 aastaste noortegrupiga ja pannakse ideid ja plaane paika, et need projektiks koondada, selle projekti eestvedamine jääb meie kanda. Teise projekti koostamine toimub koostöös Soomega, kus osaleme partnerina. Kolmandana on hetkel noortelaagrite plaanid selgumas Läti noortekeskustega.

Nii nagu alati, üks areng viib teiseni ja avanevad taaskord uued võimalused. Sügisest kuni tänaseni on kestnud Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel kohalike omavalitsuste koostöögrupi (KOV KTG) töö arendamine. Meie koostöögruppi kuuluvad Jõgava ja Mustvee linn, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma, Kasepää ja Lohusuu vallad. Sügisel esimese tööna hindasid omavalitsused oma noorsootöö kvaliteeti, kuhu olid kaasatud iga omavalitsuse sisesed organisatsioonid, koolid, asutuste personal, ametnikud, noored ja noorsootöötajad. Viimaks tuli tulemusi vaatlema ja hindama ka välishindaja Eesti Noorsootöö Keskusest. Lühida kokkuvõttena saime kahe aastase tööga tulemuse, mis ületas ootuseid. Einike Mölder: „Torma valla noorsootöö on üsna heas seisus. Jõgeva ja Kuremaa ei asu kaugel ja see annab võimaluse laiendada noorte tegutsemise võimalusi. Omavalitsus on huvitatud, et noored räägiksid kaasa ja panustaksid kogukonda, kuid noortel kogemused ja oskused puuduvad. Valla noorsootöö juhataja on teinud üsna suure töö ning kindlasti vajaks ta enda kõrvale kedagi, kes aitaks koormust jaotada. Kool-vald-noortekeskus koostöö tundub toimivat.“

Koostöögrupi visioon sai sõnastatud järgmiselt: „Professionaalse mitmekultuurilise ja mitmekülgse noorsootöö kättesaadavus on tagatud kõigile piirkonna noortele, et aidata kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele“. Koostöögrupi hanke rahastus noorsootööd arendavatele tegevustele ja tegevusplaani kokkuleppimine ning osapoolte kohustuste ja vastutusalade määramine on kestnud detsembrist veebruarini. Edasi liigutakse vastutava Jõgeva valla eestvedamisel hankesse. Planeeritavad tegevused on määratud ellu viima enne 2018. aasta lõppu. Torma vallale on määratud ühe peamise rollina rahvusvahelise koostöö arendamine kaheksa omavalitsuse tasemel.

Eelpool loetud ülevaatest, kus on nimetatud olulisemad Torma valla noorsootöö arengusuunad ja projektid peaks piisavalt edukalt välja joonistuma asjaolu, kus üks noorsootöötaja tegeleb Torma vallas kahe noortetoa töö korraldamisega ja ka valda oluliselt mõjutavate noorsootöö teemade arendamisega. Töökohustustest tulenevalt võib ette tulla ootamatuid olukordi, kus noorsootöötaja on sunnitud eemal viibima noortetubade tegemistest. See toob esile vajaduse noortejuhi (lisa)töökoha loomiseks, kes suudaks tagada noortetubade täiendava lahtioleku ja tegevuse.

Copyright © 2015-2018 Torma ja Sadala noortekeskus All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com